I. MODUL

Rendszerelméleti áttekintés; logikai és filozófiai alapismeretek

 

A modul vezető oktatói:
Osztie Zoltán (Bevezető gondolatok – lelki megalapozás), Matolcsy János
(Stratégiai gondolkodás), Deák Hedvig OP nővér (Bevezetés az Aquinói Szent Tamási gondolkodásba)

 

A modul további oktatói:
Bevezető gondolatok – lelki megalapozás: Berán Ferenc atya, Balog Zoltán ref. lelkész, Vancsai József,
ev. lelkész
Stratégiai gondolkodás: Várhelyi Tamás, Csanády Richárd András,
Aquinói Szent Tamási gondolkodás: Domonkos nővérek (Mirjam nővér, Ráhel nővér, Angelika nővér)

 

A KÉPZÉSI MODUL CÉLJA, INDOKOLTSÁGA

A tíz hónapos képzés első moduljában az igényes, szisztematikus gondolkodásba szeretnénk a hallgatókat bevezetni. Ez a megközelítés az egész Akadémián eltöltött idejüket könnyebbé teszi, illetve a további életükben is hasznos megközelítést fog jelenteni. A három hét a szisztematikus gondolkodás különböző területeire nyújt betekintést. A lelki megalapozás a felfelé és befelé figyelő elmélyült gondolkodást, a stratégiai tervezés a társadalomban fontos átfogó szintű gondolkodást, a Szent Tamási igényesség pedig a gondolatok precíz felépítését, és kifejezését hivatott megismertetni a hallgatókkal.

 

Cél, hogy a gondolkodásunk sajátosságaink elméleti megismerését gyakorlati tapasztalatokkal egészítsük ki. Ehhez a lelki megalapozás a magunk megtapasztalásával, a stratégiai tervezés a Szent Tamás Akadémia tervezési példájával, a Szent Tamási vita kultúra pedig néhány kiválasztott téma Szent Tamási módszerrel történő megvitatásával járul hozzá.
A modul lényegéhez tartozik a stratégiai tervezés alapjaink megismerése, a kormányzati stratégiai tér bemutatása, a fejlesztésekhez szükséges megközelítések áttekintése. Szent Tamás történelmi elhelyezéséhez pedig az egyháztörténelem, a szerzetesség és benne a Domonkos rend szerepének felvázolása, a hitünk egyes alapkérdésének megtárgyalása Szent Tamás megközelítése szerint.

 

KOMPETENCIÁK

A modul előadói arra törekszenek, hogy a hallgatók ismereteinek elmélyítésével elősegítsék azoknak a kompetenciáknak a kialakulását, amelyek szükségesek a saját személyiségük fejlődéséhez (lelki megalapozás), a hitük melletti kiállásukhoz (Szent Tamási gondolkodás, érvelés) valamint a társadalmi folyamatokban való eligazodásukhoz (stratégiai gondolkodás), és a közéletben való aktív részvételükhöz.
Az előadók arra törekszenek, hogy átadják a hallgatóknak a rendszerszerű, szisztematikus gondolkodás elsajátításához szükséges ismereteket és technikákat. Ennek keretében segítenek kifejleszteni az intellektuális (információhasználat, problémamegoldás, kritikai gondolkodás, kreativitás, stratégiai szemlélet), és a módszertani kompetenciákat (hatékony munkamódszerek alkalmazása, információs és kommunikációs technológiák, logikai érvelés, a lehetőségek feltárása, az eredményekre és folyamatokra történő fokuszálás), valamint az etikus hozzáállás szemléletét, a másokkal való együttműködés képességét és a vitakultúra etikai szabályait.

 

TARTALOM

Lelki megalapozás

 • Egyéni és nemzeti önazonosság, keresztény önazonosság, hivatástudat, célra irányultság
  (Berán Ferenc)
 • Krisztocentrikus szemlélet, üdvtörténeti szemléletmód (Osztie Zoltán)
 • Zakeus története: A meghívás (Balog Zoltán)
 • A kísértésről (Vancsai József)
 • A kísértésről, az igazságban maradásról (Berán Ferenc)

 

Stratégiai gondolkodás

 • A stratégiai vezetés fogalma, fejlődése
 • A stratégiai döntések felismerése az ember élete folyamán
 • A stratégia szükségessége a változások idején (változásmenedzsment alapjai)
 • Stratégiai megközelítés a projektek fejlesztésénél
 • A megvalósíthatósági tanulmányok felépítése
 • A stratégiai tervezés eszközkészlete
 • A helyzetelemzés nehézségei,
 • A SWOT elemzés helye és szerepe
 • Jövőkép és a célhierarchia
 • Stratégiai alternatívák megfogalmazása
 • Cselekvési tervek, akciók meghatározása
 • Stratégiai irányítás az államigazgatásban
 • Az állam szerepe és a szakpolitikai stratégiák köre, egy-két stratégia megismerése
  Bepillantás a kormányzati stratégiákba, eligazodás a kb. 140 stratégia között
 • Az Akadémia saját példáján keresztül a stratégia néhány elemének meghatározása
  (helyzetelemzés, aggodalmak és remények – célkitűzések – a célok eléréséhez szükséges akciók)
 • A stratégiák megvalósítása és nyomon követése, konkrét példákon keresztül (NTFS és NTFS II.
  megvalósítása és nyomon követése)
 • Értékelések és hatásvizsgálatok

 

Aquinói Szent Tamás gondolkodása

 • Rövid magyar egyháztörténet, az Egyház hierarchikus felépítése
 • A szerzetesség az egyházban
 • A tamási mű tágabb környezete: a Domonkos Rend jelentősége, domonkos lelkiség
 • Aquinói Szent Tamás személye, élete, gondolkodása
 • Antropológiai alapok: az ember, mint test és lélek egysége, a természettörvény
 • A lélek képességei: értelem és akarat; a szenvedélyek
 • Az értelem és az akarat működése, a megismerés és a jóra törekvés
 • Az ember erkölcsi életének alapjai: a boldogság, a szabadság, és az erények
 • Szent Tamás a közéletben: realizmus, politikai igazságosság, bátorság
 • Szent Tamás Summája: bevezetés egy szisztematikus teológiai műbe
 • Szent Tamás a gyakorlatban (szövegolvasás, articulus írás, Szent Tamási vita)