VII. MODUL

Politológia és társadalomismeret

 

Modulvezető:

Dr. Lakner Zoltán Lehel

szociológus, szociálpolitikus

 

A modul célja:

A modul hozzájárul olyan ismeretek elsajátításához, melyek hozzásegítik a hallgatókat a politika-és szellemtörténet jelentősebb irányzataiban való jártassághoz, a történeti, politikai folyamatok megismeréséhez, megértéséhez, a hazai és az európai politikai rendszer értékeléséhez, valamint elősegíti a tájékozódást a hazai és az európai közélet aktuális kérdéseiben.

 

A modul témakörei:

  • Társadalompolitikai stratégiák – elmélet és szakpolitika
  • Modernizáció és legitimitás, legitim uralmi rendszerek
  • A jóléti állam, európai jóléti rezsimek, a szociális piacgazdaság rendje
  • Szociálpolitika, a szociális védelem rendszere – a szegénység és alakzatai
  • Kisebbségek, nemzetiségek Magyarországon
  • Család-és népesedéspolitika
  • Bevezetés a politikatudomány alapjaiba
  • Alkotmányosság, jog, és folytonosság
  • Politikai kommunikáció – elmélet és gyakorlat
  • A politikai kampány és marketing természete
  • Pártok, pártrendszerek: A demokratikus tömegpárttól a proteszt pártig
  • Önkormányzatiság és önkormányzás, részvételi demokrácia
  • Közéleti elemző gyakorlatok – a mindenkori magyar állam területe, harcai és politikai környezete
  • Európai integráció: Összetartás és széthullás – Közép-Európa szelleme
  • Diplomácia és külpolitika

 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek, amelyek kialakításához a modul jellemzően hozzájárul:

a.) tudás

Ismeri

– a különböző társadalompolitikai alakzatok és stratégiák jellemzőit;
– a keresztény társadalmi tanítás alapelveit, a jóléti rendszer sajátosságait;
– a társadalmi szerkezet- és csoportképződés változó dimenzióit és mechanizmusait;
– a politikai pártok és pártrendszerek hazai és nemzetközileg eltérő működési módjait, módszereit;
– a hazai államigazgatási rendszer szerkezetét, működési elveit;
– a kormányzat működési és döntéshozatali eszközeit és rendszerét;
– a magyar történelmi alkotmányosság hagyományait, folytonosságát és mai jellemzőit;
– a politika konfliktusait, elemzi a választásokat és a politikai döntéshozatali folyamatot;
– az ország kormányzati rendszerét, hatalmi berendezkedését, valamint az országos és helyi politika főbb szereplői;
– a vallásszociológia legfontosabb eredményeit.

 

b.) képesség

Képes legyen

– szakmai tudását felhasználva előmozdítani a közérdeket;

– nyomon követni szakmája fejlődését, az új felfedezéseket, tényeket és tudományos ismereteket;
– a politikai, társadalmi, egyházi és civil szervezetek valóságérzékelését és kommunikációját hatékonyabbá tenni
– az interperszonális és szociálpszichológiai jelenségek természetének és összefüggéseinek felismerésére;
– a közigazgatási, civil és pártszervezetekben a kooperációs és kommunikációs technikák és készségek fejlesztésére;
– csoportközi kommunikáció menedzselésére, mediációs tevékenységre;

Fontos, hogy

– a közéleti mediátor tárgyilagos és toleráns legyen,

– el tudjon igazodni a politika konfliktusos folyamataiban, és

– nyitott arra, hogy hitelesen adja át politikai ismereteit.

 

c.) attitűd és felelősség

– Szakmai döntéseiért, ezek következményeiért felelősséget vállal;
– a nemzeti közösséghez tapasztalati és érzelmileg megerősített kötődése van;
– önismerete és a magabiztossága fejlett;
– elfogadja a keresztény közéletiség alapvető értékeit;
– tiszteletben tartja az eltérő ideológiai álláspontok képviselőinek méltóságát;
– partnereivel kölcsönös bizalomra, tiszteletre épülő kapcsolatot épít ki.