IX. MODUL

Szellem és irodalom

 

Modulvezető:

Bánhidy Vajk

történész, tanár

 

A modul célja:

A Szellem és irodalom modul célja az általános műveltség részterületeinek összekapcsolása. A képzés előmozdítja, hogy az európai és a magyar identitás elemei természetes módon, mintegy észrevétlenül beépülve, egyszersmind felébresszék az igényt a folyamatos önképzésre, érdeklődésre, az élethosszig való tanulásra. A modul különlegessége, hogy tudományos kutatók és tanárok mellett előadóművészek és írók, költők is részt vesznek a képzésben.

 

A modul témakörei:

 • Bevezetés az irodalomtudományba
 • Az irodalom kialakulása Magyarországon – az OMS-től Pannónia dicséretéig
 • Két pogány közt – nemzet, hit és hivatás a régi magyar irodalomban
 • Hit és magyarság – vallási irodalom a középkori Magyarországon
 • Reformáció és a katolikus megújulás szelleme
 • A felvilágosodás korának magyar irodalma – nyelvi és szellemi megújulás
 • Népiességtől a nemzeti eszméig – 19. századi magyar irodalom
 • A stílus, a forma és a gondolat a modern kor irodalmában
 • Költőfejedelmek, író óriások a 20. században
 • A trianoni kataklizma hatása a magyar nemzet irodalmára
 • Népi íróktól a dokumentaristákig
 • Jelen és jövő: a kortárs magyar irodalom útkeresése
 • Mese és gyermekirodalom Magyarországon
 • Ötágú síp – a határon túli és a diaszpórában élő magyarság irodalma

 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek, amelyek kialakításához a modul jellemzően hozzájárul:

a.) tudás

Ismeri

– a magyar irodalom- és szellemtörténet fontosabb korszakait és képviselőit;
– a magyar irodalom helyét a keresztény, európai kultúrkörben;
– a legjelentősebb életművet alkotó szerzőket;
– a legnagyobb hatást gyakorló alkotókat és műveket az irodalomtörténet teljes spektrumában;
– a XIX. és XX. századi alkotóknak a hazai és közép-európai közéletre gyakorolt hatását;
– a XX. századi történelmi kataklizmák magyar irodalomra gyakorolt hatásait,

– a határon túli magyar szerzők tevékenységét;
– az anyaországi és a határon túli kortárs szerzőket és fontosabb műveiket;
– a keresztény tanítás irodalomra gyakorolt hatását.

 

b.) képesség

Képes

– összefüggéseiben és a hangsúlyos részleteket kiemelve értekezni a magyar irodalom korszakairól, azok jellegzetes stílus-jegyeiről;
– pontos ismeretekkel rendelkezik azon irodalmi személyiségekről és művekről, melyek az irodalmi kánon legjelentősebb részeit képviselik, s ezeket szabatosan be is tudja mutatni;
– átlátja az összefüggéseket az irodalom, a művelődéstörténet, a társművészetek és a történelem eseményei és fontosabb megnyilvánulásai között;
– tisztában van egyes alkotásoknak a közéletre és a közgondolkodásra gyakorolt hatásaival, s ezeket összefüggéseiben elemezni is tudja;
– tisztában van a 15 milliós magyarságnak, mint nemzeti közösségnek identitás-képző irodalmi és szellemtörténeti alapjaival, valamint a határon túli és a diaszpórában élő nemzettársak XX. századi és kortárs irodalmi tevékenységének legfontosabb jellegzetességeivel;
– alkalmazni azon kompetenciákkal, melyekkel a „mai kor nyelvén” tudja átadni ismereteit a fiatal korosztály képviselőinek.

 

c.) attitűd és felelősség

– Elkötelezett a nemzeti kultúra és identitás színvonalas és minőségi képviselete mellett;
– törekszik az önképzésre és ismeretei további bővítésére;
– magának vallja a keresztény közéletiség alapvető értékeit;
– tiszteletben tartja a Kárpát-medencében a magyarsággal együtt élő nemzetiségek kulturális örökségét;
– gondolkodásában, kommunikációjában igényes és választékos;
– nyitott a nemzeti kultúra és szellemiség eredményeit új és modern módszerekkel is értelmezni, közvetíteni.