V. MODUL

Teológia és vallásismeret

 

Modulvezető:

dr. Osztie Zoltán

erkölcsteológus

plébános, Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia

 

A modulvezető gondolatai:

A Teológia és vallásismeret modul célja az önmagát kinyilatkozató Isten szeretetének bemutatása a történelemben és az egyéni “üdvösségtörténetükben”. Az ember válasza a hit, más szavakkal a bizalom és önátadás, vagyis Isten kegyelmének a befogadása és a vele való együttműködés. Isten felé vezető utak: az értelem és a  “szív” útja. Isten kegyelme erejének meg kell mutatkoznia az ember erkölcsi viselkedésen, vagyis az értékrendjében, az erények gyakorlásában, az elmélyült lelki életben és az társadalmi szerepvállalásban.

 

A modul témakörei:

  • Bevezetés a teológiába – lelkiségtörténet
  • Bevezetés az Ó- és az Újszövetségbe (biblikum)
  • Dogmatika és dogmatörténet
  • Aquinói Szent Tamás teológiája (Summa Theologiae)
  • Alapvető etika
  • Bioetika
  • Keresztény társadalometika
  • Liturgika
  • Lelkiségi gyakorlatok

 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek, amelyek kialakításához a modul jellemzően hozzájárul:

a.) tudás

Ismeri

– az Ó- és Újszövetségi Szentírás keletkezéstörténetét, a Biblia könyveit;
– ökumenikus szemlélettel a keresztény lelkiség alapvonásait;
– az apostoli hit alaptételeit (a hitvallásos formula szerint);
– Aquinói Szent Tamás életét és teológiáját;
– az Egyház társadalmi és szociális tanítását;
– a bioetika alapkérdéseit, dilemmáit;
– a liturgia rendjét és szimbólum rendszerét;
– az erkölcsteológia válaszait korunk társadalmi kérdéseire;
– a lelkiségtörténet főbb értékeit (különös tekintettel a szerzetesrendekre).

 

b.) képesség

Képes
– a tudományos teológiai szakirodalomban tájékozódni;
– a teológiai közlemények értelmezésére, a tudomány és áltudomány közötti különbségtételre;
– a Biblia egészében való értő tájékozódásra;
– a hit védelmére korunk szellemi környezetében;
– képes-e helyes ítéletet alkotni erkölcsi, különösen bioetikai kérdésekben;
– hiteles élettel részt venni az Egyház liturgikus életében;
– tételes hitismerettel válaszolni a szekularizált világ kihívásaira.

 

c.) attitűd és felelősség

– Ökumenikus szellemiséggel gondolkodik a hit é a vallás kérdéseiről;
– emberi személyiségét keresztény szellemiség hatja át;
– a Krisztustól kapott küldetéstudattal akar hatni a környezetére;
– ebben a szellemben vállalja a közéletben való aktív részvételt;
– nyitott az eltérő szemléletekkel való párbeszédre;
– közösségi életében vállalja a keresztény szellemiséget, a haza szolgálatát.